Skip to content

Gresshoppa

Avdeling: Gresshoppa
Aldersgruppe: 1-3 år
Antall barn: 14
Pedagogisk leder: Martine K. Bjørnsvik
Kontaktinformasjon: Martine.Bjornsvik@velle.no

Avdelingstelefon: 406 32 023

 

 

I Sigridløkka skal alle barn oppleve en trygg hverdag preget av god omsorg, tilhørighet og anerkjennelse. Dette skal gi grunnlag for trivsel, mestring, utvikling og læring.
Om du er liten eller stor har alle behov for å bli sett, hørt og respektert i forhold til sine behov. Vårt miljø skal preges av et inkluderende felleskap med plass til alle.

Det er viktig for alle å bety noe for noen, derfor arbeides det aktivt for at alle barn skal ha minst en god venn.
I relasjon barna imellom og i samspill med personalet skal barna få utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter. Disse ferdighetene er forutsetninger for å knytte vennskap og å kunne ta del i et større fellesskap.
Hos oss skal det være rom og plass til alle hvor glede, toleranse og likeverd skal prege hverdagen.
Personalet skal være gode omsorgspersoner og sørge for at alle barn føler seg trygge, verdifulle, sett og hørt.

For å lykkes med dette inkluderes foreldrene og det etableres et godt foreldresamarbeid.
Barna har krav meningsfylte dager, og derfor blir barns medvirkning sentralt når planer skal legges. Personalet skal ha god relasjonskompetanse hvor felles holdninger, verdisyn og god omsorg kommer til syne i samspill med barna. Dette vil være med på å danne et godt grunnlag for barnets begynnende livsmestring og en god psykisk helse.

 

I Sigridløkka kjennetegnes dette ved at:

  • Vi er imøtekommende og vennlige, og møter barn og foreldre i garderoben når de kommer om morgenen
  • Vi sier «Hei» og bruker navn på barn, foreldre og hverandre når vi møtes om morgenen
  • Vi sier «JA» så ofte vi kan, og «NEI» når vi må
  • Vi har gode relasjoner til hverandre som gjør at vi samarbeider godt til det beste for barna
  • Vi er til stede og tilgjengelige for barna, slik at alle får mulighet til å utvikle seg i samspill med andre
  • Vi har gode relasjoner til alle barn, noe som gjør at vi kjenner barnets styrker
  • Vi legger til rette for at alle skal ha minst en god venn og gode lekerelasjoner. Dette gjør vi ved aktivt å være til stede i barnas lek og bruke små lekegrupper

Vi er en del av Tønsberg barnehagene, og følger Tønsberg kommune sin plan for overgang hjem-barnehage og overgang barnehage-skole.

Vi har et godt samarbeid med Vear skole og barnehagene i nærmiljøet.