Skip to content

Mål, visjon, verdier og etikk

 

Velles overordnede mål er å formidle våre målgrupper til arbeid.

Med visjonen "Velle – vi gir nye muligheter", er vårt samfunnsoppdrag å være det viktigste virkemiddelet for å få alle i arbeid gjennom god attføring.

Gjennom åpenhet i alle prosesser, samarbeid på tvers av fagmiljøer internt og eksternt, skal vi nå vårt overordnede mål om "å formidle våre målgrupper til arbeid".
Det skal leveres kvalitet i henhold til gjeldende standarder i alle deler av vår virksomhet på tjenester og produkter.

Våre verdier er Troverdighet, Entusiasme og Nytenkning.
Vi tror at verdiene vi jobber etter gir økt verdi for våre samarbeidspartnere og menneskene som er involvert i vår virksomhet.

Etiske grunnprinsipper

Våre verdier ligger til grunn for etiske grunnprinsipper og det arbeidet som utføres av våre ansatte.

Livskvalitet er en subjektiv vurdering, men vi tror at å gi deltakere bistand til fast varig arbeid er viktig for deres livskvalitet. Vi tilbyr våre deltagere individuelle samtaler, veiledning og omsorg. I denne prosessen skal deltageren selv definere hva som han/hun legger i ordet livskvalitet.

I alle tiltak hos oss utarbeides det en handlingsplan. Alle våre deltakere involveres og engasjeres i forhold til utvikling av deres egen handlingsplan. Herunder målsetninger og aktivitetene som skal føre frem til deres egne definerte mål. Vi setter brukermedvirkning som et viktig etisk prinsipp.

Deltakerne har rett til selvbestemmelse. Det skal være naturlig og rett å bestemme over seg selv. Veilederens oppgave er å føre positiv dialog, åpne for refleksjon og la deltakeren selv komme frem til sine svar. Vi setter selvbestemmelse som et viktig etisk prinsipp hos Velle.

 

Gjennom et samarbeid med Velle bidra SELSKAPET konkret til FNs bærekraftsmål:

1 Utrydde fattigdom
3 God helse og livskvalitet
4 God utdanning
8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9 Industri, innovasjon og infrastruktur
10 Mindre ulikhet
11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn
16 Fred, rettferdighet og velfungerende   institusjoner
17 Samarbeid for å nå målene

Åpenhetsloven

Velles forpliktelser til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i en egen forpliktelseserklæring godkjent av konsernets styre og er utarbeidet som en del av Velle DNA.
Spørsmål rundt risikovurderinger og eventuelt forpliktelseserklæringen kan fås på apenhetsloven@velle.no
Konsernets forpliktelser er en del av konsernets etiske retningslinjer, innkjøpspolicy og retningslinjer for leverandører.