Skip to content

Barne- og Ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeiderfaget:

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom. En barne- og ungdomsarbeider er en relasjonsarbeider og kunnskapsformidler som skal gi barn og unge en god barndom. Barne- og ungdomsarbeideren skal bidra og delta i lek, aktiviteter og læringssituasjoner. Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. For å jobbe i barnehage, skole og skolefritidsordningen må du legge fram gyldig politiattest.

 

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn. Du skal jobbe ut fra barn og unges forutsetninger som alder, funksjonsnivå og livssituasjon, og fremme hvert enkelt barn og unges fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning, digital praksis og friluftsaktiviteter og andre daglige gjøremål som matlaging, stell og påkledning. Barne- og ungdomsarbeid hjelper lærere og annet personell ved skolene, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever. Du jobber også tett med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for en barne- og ungdomsarbeider:

  • tilrettelegge for at barn og unge har reell innflytelse i eget liv gjennom å lytte, veilede, undre seg sammen, leke og la barna ta egne valg innenfor trygge rammer
  • sørge for at barn og unge opplever en meningsfull hverdag, gjennom å se hvert enkelt barn, delta i leken og gjøremålene deres, inkludere dem i planlegging og hverdagsaktiviteter og skape et sosialt fellesskap ut fra deres egne interesser
  • skape relasjoner med barna og lage plasser der barna møter tillit og inspirasjon til å utvikle seg individuelt og sosialt, og får erfare verden gjennom lek, utforsking og læring

 

Tilbake